Nasi
sportowcy

01

FA Jeżowe

Więcej »

02

MKS SYBILLA PUŁAWY

Więcej »

03

UKS Energetyk Junior Gryfino

Więcej »

Jak przygotować
ofertę

Zapoznaj się z krótką instrukcją sporządzenia oferty

Pamiętaj

Współpracę podejmiemy jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

INFORMACJE, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W OGŁOSZENIU

 • Dokładna nazwa drużyny/zespołu/zawodnika
 • Forma prowadzenia działalności (spółka / fundacja / stowarzyszenie / jednoosobowa działalność lub inne)
 • Numer KRS lub kopię innych aktualnych dokumentów identyfikacyjnych
 • Opis projektu:
  Klub, drużyna, sekcja itp. - jaka dyscyplina, jak długo istnieje, ilu zawodników/członków, w jakich wydarzeniach/meczach biorą udział, jakie osiągnięcia itp.
 • Turniej, wydarzenie – gdzie, kiedy, ilu uczestników, jaka przewidywana publiczność, zasięg wydarzenia, przewidywane atrakcje podczas wydarzenia,

 

CZEGO OCZEKUJEMY

 • Umieszczenia logo PGE na plakatach, koszulkach – strojach sportowych, billboardach, banerach, boiskach itp.
 • Umieszczenie informacji o naszym wsparciu w mediach społecznościowych drużyn, zespołów, umieszczenie logo na stronach internetowych

 

Podany zakres świadczeń jest przykładowy i będzie on ustalany indywidualnie.

Z KIM PODEJMUJEMY WSPÓŁPRACĘ

 • Z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;
 • Okres współpracy - stałe projekty (maksymalnie do końca 2018 roku z możliwością przedłużenia); jednorazowe lub seryjne wydarzenia sportowe//turnieje/inne;
 • Rodzaj dyscypliny sportowej - preferowane dyscypliny sportowe zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, itp.

 

Oferty sporządzone nieprawidłowo lub niekompletnie, a także podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji nie będą rozpatrywane.

Zgłoś się
do nas

Wypełnij formularz – wystarczą 4 proste kroki,
aby aplikować o wsparcie

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Jak możemy dodać ci energii?

Przedmiot sponsoringu

Np.: sponsoring drużyny/ turnieju / klubu wydarzenia

Oczekiwany budżet

Oczekiwany budżet

Opis proponowanych świadczeń w zamian za udział sponsora w inicjatywie

Wpisz korzyści wynikające z udziału sponsora w Projekcie, np. świadczenia reklamowe (plakaty, billboardy itp.), świadczenia pozamediowe (balony, banery, stroje), świadczenia mediowe (prasa, internet, TV), świadczenia dodatkowe (pula biletów, stoisko, inne)

Inni sponsorzy lub partnerzy

Wpisz kto jest jeszcze sponsorem lub partnerem tej inicjatywy

Wszystkie pola są obowiązkowe

Opowiedz nam o swoim projekcie

Opis projektu

Doświadczenie

Wszystkie pola są obowiązkowe

Dane kontaktowe

Wszystkie pola są obowiązkowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów nawiązania współpracy w zakresie sponsorowania sportowców  oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału projekcie sponsorowania sportowców, a także w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, takie jak dochodzenie roszczeń.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Ponadto informujemy, iż oferty niespełniające kryteriów wskazanych w ogłoszeniu zostaną niezwłocznie i trwale usunięte.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, chyba, że Administrator będzie zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane mogą być również udostępniane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną ofertę w ramach sponsorowania sportowców.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Twój wniosek został wysłany. Dziękujemy.

pgewszyscysportowcy_site